89,000 تومان 90,000 تومان

دست گوسفند منجمد مغولی

دست گوسفند منجمد مغولی

سردست گوسفند منجمد مغولی

 

قسمت سیاه رنگ در تصویر فوق گوشت ران گوسفند است . بخشی از قسمت ران که در  انتهای پاهای گوسفند قرار دارد ماهیچه گوسفند است .

در ارتباط با ران گوسفند بیشتر بدانیم…

استعلام قیمت روز بار تناژ 09213680264 آقای معصومی

89,000 تومان 90,000 تومان

راسته گوسفند منجمد مغولی

راسته گوسفند منجمد مغولی

راسته گوسفند منجمد مغولی

 

قسمت سبز رنگ در تصویر فوق راسته گوسفند است . بخشی از قسمت استخوانی آن به اسم شاندیزی و همچنین بخشی از گوشت خالص آن به اسم رمغز راسته گوسفندی به فزوش می رسد

در ارتباط با قلوگاه گوسفند بیشتر بدانیم…

استعلام قیمت روز بار تناژ 09213680264 آقای معصومی

89,000 تومان 90,000 تومان

ران گوسفند منجمد مغولی

ران گوسفند منجمد مغولی

ران گوسفند منجمد مغولی

قسمت سیاه رنگ در تصویر فوق گوشت ران گوسفند است . بخشی از قسمت ران که در  انتهای پاهای گوسفند قرار دارد ماهیچه گوسفند است .

در ارتباط با ران گوسفند بیشتر بدانیم…

استعلام قیمت روز بار تناژ 09213680264 آقای معصومی

129,700 تومان 130,000 تومان

راسته گوساله منجمد برزیلی

راسته گوساله منجمد برزیلی

راسته گوساله

SirLoin

FOREQUARTER

قسمت سبزرنگ در تصویر فوق گوشت راسته گوساله است، البته بخشی از قسمت سیاه نیز در بعصی از شرکت ها از برش های راسته به حساب می آیند.

در ارتباط با راسته گوساله بیشتر بدانیم…

 

استعلام قیمت روز بار تناژ 09213680264 آقای معصومی

75,200 تومان 75,300 تومان

ران گوساله منجمد برزیلی (وارداتی)

ران گوساله منجمد برزیلی (وارداتی)

HINDQUARTER

ران گوساله 

ALL PICES

قسمت سیاه رنگ در تصویر فوق گوشت ران گوساله است، البته بخشی از قسمت سبز نیز در بعصی از شرکت ها از برش های ران گوساله به حساب می آیند.

استعلام قیمت روز بار تناژ 09213680264 آقای معصومی

89,000 تومان 90,000 تومان

سفیدران گوساله منجمد برزیلی

سفیدران گوساله منجمد برزیلی

سفیدران گوساله برزیلی

[caption id="attachment_2209" align="alignnone" width="2000"]FOREQUARTER CHUCK[/caption]

قسمت سیاه رنگ در تصویر فوق گوشت ران گوساله است . بخشی از قسمت ران که در اصل بخش تحتانی و بیرونی این قسمت است و از نظر رنگی ، رنگ روشنتر نسبت به مغزران دارد را سفیدران گوساله می نمامند .

در ارتباط با سفیدران گوساله بیشتر بدانیم…

 

استعلام قیمت روز بار تناژ 09213680264 آقای معصومی

89,000 تومان 90,000 تومان

دست گوسفند منجمد مغولی

دست گوسفند منجمد مغولی

سردست گوسفند منجمد مغولی

 

قسمت سیاه رنگ در تصویر فوق گوشت ران گوسفند است . بخشی از قسمت ران که در  انتهای پاهای گوسفند قرار دارد ماهیچه گوسفند است .

در ارتباط با ران گوسفند بیشتر بدانیم…

استعلام قیمت روز بار تناژ 09213680264 آقای معصومی

مرغ منجمد

15,800 تومان 16,000 تومان

مرغ کامل منجمد با برند ایرانی

مرغ کامل منجمد با برند ایرانی

مرغ منجمد ایرانی ( اکبر جوجه ) 

قسمت سیاه رنگ در تصویر فوق گوشت ران گوساله است، البته بخشی از قسمت سبز نیز در بعصی از شرکت ها از برش های ران گوساله به حساب می آیند.

در ارتباط با سردست گوساله بیشتر بدانیم…

 

استعلام قیمت روز بار تناژ 09213680264 آقای معصومی

129,700 تومان 130,000 تومان

راسته گوساله منجمد برزیلی

راسته گوساله منجمد برزیلی

راسته گوساله

SirLoin

FOREQUARTER

قسمت سبزرنگ در تصویر فوق گوشت راسته گوساله است، البته بخشی از قسمت سیاه نیز در بعصی از شرکت ها از برش های راسته به حساب می آیند.

در ارتباط با راسته گوساله بیشتر بدانیم…

 

استعلام قیمت روز بار تناژ 09213680264 آقای معصومی